roboty ziemne

Klasyfikacja robót ziemnych

Niezależnie od tego z budową jakich obiektów mamy do czynienia, jednym z etapów, bez którego niemożliwe byłoby postawienie budynku są roboty ziemne. Muszą zostać przeprowadzone również wtedy, gdy tworzone są podziemne budowle lub pojawia się konieczność poprowadzenia instalacji. Co za tym idzie, spotkamy się z nimi zarówno w sektorze budowlanym, górnictwie, a nawet w sektorze związanym z obronnością. Ich głównym celem jest przygotowanie terenu do dalszych czynności. Całość odbywa się z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu.

Podstawowe informacje na temat robót ziemnych

Opisywane prace pozwalają na przygotowanie gruntu, zgodnie z założeniami znajdującymi się w dokumentacji projektowej. Najprościej rzecz ujmując składają się z szeregu czynności polegających na wydobyciu gruntu i przeniesieniu go w inne miejsce, gdzie można nadać mu określony kształt, zabezpieczający przed osypywaniem się. Jeśli chodzi o wykorzystywane maszyny, mogą mieć one zarówno podwozie kołowe, jak i gąsienicowe. Do grupy owych pojazdów zaliczają się zarówno koparki, spycharki, równiarki, zgarniarki, walce, ubijaki i zrywarki. Oprócz tego, jeśli na danym terenie panują bardzo trudne warunki, może pojawić się konieczność zastosowania dodatkowych rozwiązań. W tym przypadku roboty ziemne będą odbywać się z użyciem np. sprężonego gazu lub prądu elektrycznego.

Tego typu czynności realizuje się również w trakcie prac związanych z fundamentami budynku, wyrównywaniem terenu np. pod tory kolejowe lub place oraz jego kształtowaniem. W ten sposób na danym obszarze mogą pojawić się wzniesienia, doliny, nasypy itp. Choć w zdecydowanej większości przypadków do prac wykorzystuje się ciężki sprzęt, czasami prace ziemne są przeprowadzane ręcznie. W tej sytuacji używa się przede wszystkim łopat, kilofów i szpadli.

Jak wygląda klasyfikacja robót ziemnych?

Jeśli chodzi o sam charakter prac oraz ich specyfikę, podstawowy podział wygląda następująco.

  • Roboty porządkowe – na tym etapie mamy do czynienia z wykonywaniem czynności typowo przygotowawczych. Co za tym idzie, na początku zwykle usuwa się niepotrzebną roślinność, taką jak darnina, pnie czy krzewy. Konieczne jest ponadto spulchnienie gleby, poprzez usunięcie warstwy ziemi roślinnej. Kolejnym krokiem jest odprowadzenie wód opadowych. Oprócz tego, niezbędne jest wytyczenie budowli ziemnych.
  • Roboty podstawowe – to druga część, której głównym elementem jest wykonywanie wykopów, zarówno szerokoprzestrzennych, jak i wąskoprzestrzennych. Pierwsze z nich są realizowane z myślą o obiektach budowlanych, zaś drugie ze względu na konieczność poprowadzenia instalacji lub wykonania rowów. Oprócz tego wyróżniamy wykopy liniowe pod drogi. Roboty ziemne na tym etapie opierają się też na tworzeniu nasypów, zasypek oraz podsypek. Konieczna jest ponadto niwelacja terenu.
  • Roboty wykończeniowe – to ostatnia część, do której zaliczamy czynności związane z wyrównywaniem dna wykopów. Tworzy się też wykopy pod ławy oraz stopy fundamentowe. Niezbędnym elementem jest ponadto nadawanie ostatecznego kształtu, zarówno nasypom, jak i skarpom, zagęszczanie podłoża i mikroniwelacja. Jedną z ostatnich czynności jest układanie wcześniej usuniętej warstwy ziemi roślinnej. Oprócz tego kształtuje się małą architekturę ogrodową.

Jak widać, pod pojęciem robót ziemnych kryje się naprawdę sporo różnych prac, które ostatecznie mają doprowadzić do uzyskania pożądanego ukształtowania terenu oraz zrealizowania zaplanowanej inwestycji.