WYKOPY I KORYTOWANIE

Roboty ziemne – jak uzyskać pozwolenie?

Pod pojęciem robót ziemnych kryje się szereg czynności, których celem jest odpowiednie ukształtowanie gruntu. Polegają one m.in. na jego wydobyciu, usunięciu z placu budowy, przesunięciu oraz ukształtowaniu zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w dokumentacji projektowej. Tego typu prace wykonuje się przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi. Należy zaznaczyć, że jest to nieodłączny element każdej inwestycji. W jaki sposób można uzyskać pozwolenie na roboty ziemne?

Wymogi prawne związane z prowadzeniem prac ziemnych

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, prace ziemne stanowią jeden z pierwszych etapów każdej inwestycji budowlanej, a zatem aby móc rozpocząć jakiekolwiek czynności, konieczne jest uzyskanie pozwolenia. Stanowi ono decyzję administracyjną, która jest wymagana do rozpoczęcia budowy. W praktyce, pozwolenie jest wymagane również wtedy, gdy chcemy przeprowadzić rozbudowę, nadbudowę, odbudowę oraz przebudowę obiektów budowlanych. Sprawę załatwia się w staroście powiatowym, urzędzie wojewódzkim, urzędzie miasta na prawach powiatu lub w przypadku mieszkańców stolicy, w urzędzie dzielnicowym m. st. Warszawy. Należy zaznaczyć, że od 1 lipca 2021 roku. istnieje także możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną, poprzez oficjalną rządową stronę e-budownictwo.gunb.gov.pl.

Uzyskanie pozwolenia na budowę krok po kroku

Zanim przystąpimy do kompletowania dokumentów, warto sprawdzić czy nasza inwestycja nie jest zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w art. 29 Prawa budowlanego. Wniosek o pozwolenie składa inwestor. Może nim być zarówno osoba fizyczna, prawna, jak i jednostka nieposiadająca osobowości prawnej. Inwestor można działać także przez pełnomocnika.

  • Pierwszym dokumentem, który musi zostać złożony jest wniosek o pozwolenie na budowę. Zawiera on informacje na temat inwestora, w tym jego dane kontaktowe oraz dane pełnomocnika jeśli został wyznaczony oraz informacje na temat planowanej inwestycji. Co do zamierzenia budowlanego, konieczne jest określenie rodzaju inwestycji, jej nazwy oraz danych (adres).
  • Roboty ziemne mogą zostać wykonane na terenie, którym inwestor może dysponować. Konieczne jest zatem dołączenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
  • Kolejnym potrzebnym dokumentem jest projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno-budowlany, który musi zawierać wszystkie potrzebne opinie, pozwolenia i uzgodnienia. Konieczne może być też dołączenie innych dokumentów, których wymagają odrębne ustawy.
  • W niektórych przypadkach niezbędna będzie decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jeśli korzystamy z pomocy pełnomocnika, trzeba dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Aby uzyskać pozwolenie budowę, a w tym roboty ziemne, konieczne jest ponadto wniesienie opłaty skarbowej. Jej wysokość zależy od rodzaju i zakresu planowanej inwestycji. Wniosek należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, pamiętając o tym, że na załatwienie sprawy czeka się do 65 dni. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji można przystąpić do prac. Jeśli decyzja nie zostanie wydana w ciągu 65 dni, urząd zapłaci karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Ta kwota nie trafia jednak do inwestora, a do wojewody. Jeśli wniosek nie spełni wymogów formalnych, inwestor musi uzupełnić braki we wskazanym terminie, w przeciwnym wypadku wniosek nie zostanie rozpatrzony.